χ2 Test of Independence Problem Generator

Number of categories for variable 1:
Number of categories for variable 2:
α:

Variable Names, Level Names and Frequency Counts:

  Name of variable 1:
Name of variable 2:
Category 1: Category 2: Category 3: Category 4: Category 5:
Category 1:
Category 2:
Category 3:
Category 4:
Category 5: